Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Bonnier Publications Oy:n ylläpitämään omaolivia.fi verkkopalveluun (jäljempänä Palvelu). Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen. Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Bonnier Publications Oy voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

3. Palvelun sisältö

Bonnier Publications Oy pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Bonnier Publications Oy vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Bonnier Publications Oy ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Bonnier Publications Oy kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Bonnier Publications Oy:lla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen.

4. Vastuu palvelusta

Bonnier Publications Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Bonnier Publications Oy:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Bonnier Publications Oy ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Bonnier Publications Oy vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

5. Palvelun käytettävyys

Bonnier Publications Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Bonnier Publications Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Bonnier Publications Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Bonnier Publications Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista.

6. Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Bonnier Publications Oy:lla tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Bonnier Publications Oy voi julkaista käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä.

7. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Bonnier Publications Oy:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Käyttäjä saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Bonnier Publications Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

8. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Bonnier Publications Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen olivia@bonnier.fi. Saatuaan Bonnier Publications Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjä oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus periä käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Bonnier Publications Oy on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Bonnier Publications Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

9. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Bonnier Publications Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Bonnier Publications Oy:lle Rekisteröitymällä ja käyttämällä Palvelua käyttäjästä tulee Bonnier Publications Oy:n asiakas ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Bonnier Publications Oy:n asiakasrekisteriin. Käyttäjä antaa nimenomaan suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käytön ja luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla Bonnier Publications Oy:n asiakaspalveluun. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa hyvin harkiten suoramarkkinointiyrityksille.

10. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Bonnier Publications Oy säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Bonnier Publications Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Bonnier Publications Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Facebook Connect –palvelun käyttöön pätevät Facebookin käyttöehdot, jotka on kuvattu osoitteessa http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf

11. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

12. Palvelusta perittävät hinnat

Bonnier Publications Oy:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Bonnier Publications Oy voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

13. Käyttäjän palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Bonnier Publications Oy:lle oikeuden julkaista Bonnier Publications Oy:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Bonnier Publications Oy ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Bonnier Publications Oy:lle julkaistavaksi. Bonnier Publications Oy:lla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Bonnier Publications Oy ei sitoudu säilyttämään käyttäjän palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

14. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Bonnier Publications Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Bonnier Publications Oy ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Bonnier Publications Oy:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Bonnier Publications Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Bonnier Publications Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Bonnier Publications Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Bonnier Publications Oy:n kirjallista suostumusta. Bonnier Publications Oy:lla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Bonnier Publications Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

19. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ryhdy faniksi